از دست رفتن زودرس دندانهای شیری میتواند دلایل مختلفی داشته باشد مانند: ضربه،عفونت دندانی و عدم درمان پوسیدگیهای عمیق.این امر منجر به از دست رفتن فضای دندان دائمی یا ایجاد اختلال در جویدن،تکلم و زیبایی کودک خواهد شد.راه حل مناسب استفاده از پروتزهای دندانی به صورت ثابت یا متحرک است .در کودکی زیر پنج سال که دندانهای قدامی خود را به دلایل بالا از دست داده است میتوان از پروتزهای ثابت با جایگزینی دندانهای قدامی بالا استفاده کرد.همچنین در کودکی که چندین دندان عقبی خود را از دست داده است ،پروتزهای متحرک با جایگزینی دندانهای خلفی جهت بازگرداندن عمل جویدن کاربرد دارد.